ศูนย์เครื่องมือกลางคณะเทคโนโลยี

          ศูนย์เครื่องมือกลางคณะเทคโนโลยีมีเครื่องมือสำหรับให้บริการดังต่อไปนี้ ได้แก่ เครื่องวัดสี (Colorimeter), เครื่องทำแห้งภายใต้ความเย็นและสุญญากาศ (Freeze Dryer), เครื่องกลั่นระเหยสารแบบหมุน (Rotary Evaporator), เครื่อง Luminescence และ เครื่อง UPLC (Ultra Performance Liquid Chromatography) โดยสามารถขอรับบริการได้ที่อาคารศูนย์เครื่องมือวิจัยกลาง ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวิจัยกลาง คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

**************************************************************************************************************************

Colorimeter

เครื่องวัดสี (Colorimeter)

ยี่ห้อ  Hunter Lab

รุ่น  ColorQuest XE

บริษัทผู้ผลิต Hunter Lab, Inc. USA

            เครื่องตรวจสอบคุณภาพสีผลิตภัณฑ์ โดยสามารถวัดได้ทั้งตัวอย่างที่ทึบแสง (opaque) โปร่งแสง (translucent) และโปร่งใส (transparent) และตัวอย่างที่เป็นของแข็งและของเหลว

.

อัตราค่าบริการ 300 บาท/ชั่วโมง

ผู้ให้บริการ  –

.

**************************************************************************************************************************

….
Freeze Dryer

เครื่องทำแห้งภายใต้ความเย็นและสุญญากาศ (Freeze Dryer)

ยี่ห้อ CHRIST

รุ่น  Gamma 2-16 LSC

บริษัทผู้ผลิต SciQuip Ltd, UK

              เป็นเครื่องสำหรับทำแห้งตัวอย่าง (freeze drying) โดยอาศัยหลักการแช่แข็งและระเหิดเอาน้ำออกจากตัวอย่างภายใต้ภาวะสุญญากาศ เพื่อใช้ประโยชน์ในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร และยา เช่น การเตรียมผลิตภัณฑ์ ยาฉีดชนิดผงสำหรับละลายน้ำ การเตรียมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรให้อยู่ในรูปผงแห้ง การเก็บรักษาผัก ผลไม้ และเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหารในรูปของแห้ง เช่น กาแฟ รวมถึงเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพ เช่น เอนไซม์ ฮอร์โมน ยาปฏิชีวนะ วิตามิน เลือด วัคซีนและแอนติไบโอติก เป็นต้น

 ……..

อัตราค่าให้บริการ 

รายการ

ค่าใช้จ่าย (บาท/ชั่วโมง)

อัตรา 1

อัตรา 2

อัตรา 3

  ค่าใช้บริการ   (ในเวลาราชการ)

750

1,000

1,500

  ค่าใช้บริการ   (นอกเวลาราชการ)

1,000

1,250

1,750

อัตรา 1 สำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

อัตรา 2 สำหรับบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น

อัตรา 3 สำหรับภาคเอกชน

.

ผู้ให้บริการ  ศูนย์เครื่องมือวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

.

**************************************************************************************************************************

..Rotary Evaporator

เครื่องกลั่นระเหยสารแบบหมุน (Rotary Evaporator)

ยี่ห้อ  Buchi

รุ่น R 210

บริษัทผู้ผลิต BUCHI (Thailand) Ltd.

        เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการระเหยสารตัวอย่างที่เป็นของเหลวโดยการกลั่นเพื่อแยกตัวทำละลายที่ผสมอยู่ออกจากสารที่ต้องการ ทำให้สารที่ต้องการเข้มข้นขึ้น โดยตัวทำละลายที่ต้องการจะถูกทำให้กลายเป็นไอด้วยระบบสุญญากาศจากปั๊มและการให้ความร้อนตัวอย่างเพื่อทำให้กลายเป็นไอง่ายขึ้น จากนั้นไอสารละลายจะผ่าน condenser ที่มีระบบหล่อเย็น ทำให้ไอสารควบแน่นกลายเป็นของเหลวไหลลงสู่ receiving flask

อัตราค่าบริการ  220 บาท/ชั่วโมง

ผู้ให้บริการ  –

.

**************************************************************************************************************************

..
Spectrofluorometer

เครื่อง Spectrofluorometer

ยี่อ Perkin-Elmer

รุ่น  LS-55

บริษัทผู้ผลิต  Perkin Elmer, Inc. USA

           เป็นเครื่องมือสำหรับวิเคราะห์คุณสมบัติของสาร ได้แก่ วิเคราะห์หาค่า excitation, emission, ค่าคงที่ของ wavelength synchronous และการสแกนหาค่าคงที่ของพลังงาน synchronous spectral และสามารถสแกนค่า excitation และ emission ในรูป 3 มิติ ได้โดยการอาศัยการดูดกลืนรังสียูวีที่ส่งผลให้โมเลกุลถูกกระตุ้นและมีการสั่นภายในโมเลกุลจากระดับชั้นพลังงานสถานะพื้น (ground state) ไปสู่ระดับชั้นพลังงานที่สูงขึ้น (excited state) ทำให้เกิดสเปกตรัมในช่วงฟลูออเรสเซนต์ ณ ค่าพลังงานกระตุ้นที่จำเพาะของสารแต่ละชนิดในรูปสารละลาย เช่น การศึกษาทางพิษวิทยา การศึกษาทางการแพทย์ การศึกษาปฏิกิริยาระหว่างเอนไซม์กับสารตั้งต้น วิตามิน และสารอาหารสารอินทรีย์ เป็นต้น

อัตราค่าบริการ  300 บาท/ชั่วโมง

ผู้ให้บริการ   –

.

***************************************************************************************************************************

..UPLC

เครื่อง UPLC (Ultra Performance Liquid Chromatography)

ยี่ห้อ Waters

รุ่น ACQUITY

บริษัทผู้ผลิต Waters Corporation, USA

          เป็นเครื่องแยกสารประกอบ โดยอาศัยหลักการความแตกต่างของอัตราการเคลื่อนที่ของสารประกอบใน stationary phase ของคอลัมน์โดยมี mobile phase เป็นตัวพาไป เมื่อต่อเข้ากับ detector จะสามารถตรวจวัดสารที่ออกมาจากคอลัมน์ได้อย่างต่อเนื่อง สามารถตรวจวัดทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ใช้วิเคราะห์สารประกอบที่ระเหยยาก หรือน้ำหนักโมเลกุลสูง เช่น วิตามิน กรดอะมิ สารอินทรีย์ สารประกอบทางชีวภาพ โพลีเมอร์ เป็นต้น

อัตราค่าบริการ  600 บาท/ชั่วโมง

ผู้ให้บริการ  นายเทพฤทธิ์  ปิติฤทธิ์

 

.

***หมายเหตุ อัตราค่าบริการอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า***

.

ดาวโหลดแบบฟอร์มการขอใช้เครื่องมือ

 >>> แบบฟอร์มการขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือกลาง