พันธกิจ

1.  พัฒนากระบวนการการเรียนการสอนที่สามารถผลิตนักเทคโนโลยี ให้มีความสามารถ ความคิด สร้างสรรค์ ทักษะสูงในการแก้ปัญหา บ่มเพาะความเป็นผู้นำ การทำงานเป็น ทีมตลอดจนสร้าง จิตสำนึกแห่งคุณภาพ จริยธรรม และคุณธรรม

2. ผลิตผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีให้ เป็นประโยชน์เพื่อการพัฒนา การเรียนการสอน และการถ่ายทอดเทคโนโลยี

3. เพื่อเปิดให้องค์กรอื่น ๆ ประชาคมและคณะเทคโนโลยีได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งจะทำให้เสริมสร้างผลงานวิชาการ ทางเทคโนโลยี การแก้ปัญหา การสร้างสรรค์ การพัฒนาบุคลากรและวิชาชีพ ให้สามารถ เจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง