คณะกรรมการ

tรศดรพรเทพถนนแก้ว3

รศ. ดร. พรเทพ  ถนนแก้ว

คณบดีคณะเทคโนโลยี

ตำแหน่ง: ที่ปรึกษา

โทรศัพท์: 043-362120

โทรสาร: 043-343182

E-mail: portha@kku.ac.th

ok-ajsarunya3

รศ.ดร. ศรัญญา พรหมโคตร์

อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี

ตำแหน่ง : หัวหน้าห้องปฏิบัติการกลาง

E-mail : sarunya@kku.ac.th

ผศดรศุภวรรณ

ผศ.ดร. ศุภวรรณ ถาวรชินสมบัติ

อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

ตำแหน่ง: กรรมการ

E-mail: suptha@kku.ac.th

ok-tผศพลฤทธิ์จุลมนต์

ผศ. พลฤทธิ์ จุลมนต์ 

อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต

ตำแหน่ง: กรรมการ

E-mail: pholrittj@kku.ac.th

ดรอภิลักษณ์

ดร. อภิลักษณ์  สลักคำ

อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ตำแหน่ง: กรรมการ

E-mail: apilsa@kku.ac.th

นงลักษณ์

นางนงลักษณ์  บุญโชติ

บุคลากรสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ตำแหน่ง: กรรมการ

E-mail: nongke@kku.ac.th

ปัญญา

นายปัญญา  แสนชัย

บุคลากรสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

ตำแหน่ง: กรรมการ

นายอาทิตย์

นายอาทิตย์  เชียงเครือ 

บุคลากรสำนักงานคณบดี

ตำแหน่ง: กรรมการ

E-mail: artich@kku.ac.th

เทพฤทธิ์

นายเทพฤทธิ์  ปิติฤทธิ์

บุคลากรสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

ตำแหน่ง: กรรมการ

E-mail: thepit@kku.ac.th

ฐิติรัตน์

นางฐิติรัตน์  อินสาลี

บุคลากรสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี

ตำแหน่ง: กรรมการ

E-mail: ithiti@kku.ac.th

เฉลิมภรณ์

นางเฉลิมภรณ์ ป้านภูมิ

บุคลากรสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ตำแหน่ง: กรรมการและเลขานุการ

E-mail: chlpan@kku.ac.th