ศูนย์เครื่องมือกลางคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

……………….จากวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ “มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก” ผนวกกับปณิธานและปรัชญาของมหาวิทยาลัย ที่กำหนดให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็น “ศูนย์รวมทางความคิด เป็นสติปัญญาของสังคม ยึดมั่นในความเป็นเลิศ  ทางวิชาการ เป็นกลไกในการพัฒนาให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการทุกสาขา”  ทางมหาวิทยาลัยจึงได้มีการจัดตั้งหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับผิดชอบภารกิจด้านการวิจัยรวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีขึ้นมาเป็นการเฉพาะหลายหน่วยงาน  คณะเทคโนโลยีจึงเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นของการใช้เครื่องมือวิจัย เพื่อพัฒนางานวิจัยให้ออกมามีคุณภาพเพื่อให้สอดคล้องกับปณิธานและปรัชญาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงจัดตั้งศูนย์เครื่องมือกลางคณะเทคโนโลยี สังกัดคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยขณะนี้ทางศูนย์เครื่องมือกลางคณะเทคโนโลยีเป็นห้องปฏิบัติการนำร่องใน  “โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย” ตามประกาศจากศูนย์วิจัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย เพื่อพัฒนาและเสนอแนวปฏิบัติในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย โดยทางศูนย์วิจัยมีเครื่องมือสำหรับให้ผู้วิจัยขอรับบริการวิเคราะห์ตัวอย่างดังนี้ เครื่องวัดสี (Colorimeter), เครื่องทำแห้งภายใต้ความเย็นและสุญญากาศ (Freeze Dryer), เครื่องกลั่นระเหยสารแบบหมุน (Rotary Evaporator), เครื่อง Spectrofluorometer, และเครื่อง UPLC (Ultra Performance Liquid Chromatography) สำหรับอำนวยความสะดวกให้กับนักวิจัยเพื่อช่วยส่งเสริมการวิจัยให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ สำหรับท่านที่สนใจขอรับบริการสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ที่ดูแลเครื่องมือแต่ละเครื่อง

Read the rest of this entry »